• Lý Thị Bạch Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, tổ trưởng khối mầm-chồi, thủ quỹ công đoàn
 • Võ Minh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, tổ phó khối mầm, UBKT công đoàn